Što je posrednik, a što je agent? Postoji li razlika?

Posrednik je trgovačko društvo ili obrt registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, a agent je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata i ima položen stručni ispit.

Tko je ovlašten obavljati usluge posredovanja nekretninama u RH?

Posredovanje u prometu nekretnina u RH dopušteno je samo i isključivo onim posrednicima koji ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje te djelatnosti. Ovlašteni posrednici upisani su u Registar posrednika u prometu nekretnina koji vodi Hrvatska gospodarska komora (http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/ ili https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina)

Kako posrednici iz države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru mogu obavljati posredovanje u prometu nekretnina u RH?

Uslugu posredovanja mogu pružati:

 1. na privremenoj i povremenoj osnovi (sloboda prekograničnog pružanja usluga) – dužni ispunjavati uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina prema odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, ali trebaju dostaviti prethodnu pisanu izjavu o namjeri obavljanja privremene djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina Jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge koja je uspostavljena pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Jedinstvena kontaktna točka za usluge je internetski portal u sklopu Hrvatske gospodarske komore, koji pružateljima usluga besplatno pruža sve relevantne poslovne informacije potrebne za pristup uslužnoj djelatnosti te obavljanje postupaka i formalnosti povezanih s uslužnim djelatnostima.

 1. trajno, osnivanjem poslovnog nastana – inozemni posrednici mogu u Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost samo ako prethodno u RH osnuju podružnicu ili društvo kćer. Uvjeti osnivanja podružnice isti su kao i za domaće posrednike.

Ovlašteni strani posrednici upisani su u Registar posrednika u prometu nekretnina (http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/ ili https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina).

Koje su obveze posrednika?

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
 • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
 • pribaviti i obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te obaviti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
 • omogućiti pregled nekretnina,
 • posredovati u pregovorima i nastojati da se sklopi ugovor, ako se na to posebno obvezao,
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Kako provjeriti je li neki posrednik ili agent ovlašten za obavljanje usluga posredovanja?

Uvidom u Registar posrednika i Imenik agenata (http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/ ili https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina).

Je li neovlašteno posredovanje zabranjeno?

Neovlašteno posredovanje zabranjeno je čl. 34. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Kazne za pravne osobe iznose od 30.000 do 100.000 kn, a kazne za odgovorne osobe u pravnim osobama i za fizičke osobe od 5.000 do 15.000 kn. Za ponovljene prekršaje moguće je izreći i zabranu obavljanja posredovanja.

Koje su kazne zapriječene za protuzakonito obavljanje posredovanja?

Kazne za pravne osobe iznose od 30.000 do 100.000 kn, a kazne za fizičke osobe od 5.000 do 15.000 kn. Za ponovljene prekršaje moguće je izreći i zabranu obavljanja posredovanja.

Gdje provjeriti je li posrednik iz inozemstva ovlašten obavljati usluge posredovanja u RH?

Uvidom u Registar posrednika u prometu nekretnina (http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/ ili https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina). Pri pretrazi je potrebno označiti kvadratić Privremeno/povremeno obavljanje djelatnosti posredovanja.

Postoje li kazne za posrednike iz inozemstva koji neovlašteno posreduju u RH?

Kazne za posrednike iz inozemstva koji neovlašteno posreduju u RH iznose od 30.000 do 100.000 kn, a kazne za odgovorne osobe u pravnim osobama i za fizičke osobe od 5.000 do 15.000 kn.

Postoji li opasnost ako radim s neovlaštenim posrednicima?

 • Nelegalne agencije nemaju licenciju koja je zakonski obavezna
 • Nelegalne agencije nemaju osiguranje od odgovornosti
 • Poslovanje nelegalnih posrednika i agenata nije pod kontrolom inspekcije – Carinske uprave
 • Nelegalne agencije ne ispunjavaju zakonske obveze (obnova licencije, kontinuirano stručno usavršavanje, provjera dokumentacije nekretnine itd.)
 • Nelegalne agencije nisu upisane u Registar posrednika u prometu nekretnina – javno dostupan na http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/
 • Poslovanje nelegalnih agencija kažnjivo je po čl. 34 Zakona o posredovanju u prometu nekretnina prekršajnim kaznama od 30.000,00 do 100.000,00 kn za pravne osobe i 5.000,00 do 15.000,00 kn za fizičke osobe


Podijelite ovaj post:

Povezane objave:
Cjenik i tarife

Cjenik i tarife

Cjenik i tarife

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Prokrida j.d.o.o.