1. PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I PONUDA

1.1. Područje primjene

Prokrida j.d.o.o. iz Zaprešića, Jure Petrekovića 23, posluje po sljedećim Općim uvjetima poslovanja kojima se uređuje poslovni odnos između Prokrida j.d.o.o. za savjetovanje i usluge ( u daljnjem tekstu: Prokrida j.d.o.o. ) i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o savjetovanju i uslugama pri kupoprodaji nekretnina/najmu/zakupu/zamjeni (u daljnjem tekstu: Ugovor) Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa odredbama i uvjetima poslovanja Prokrida j.d.o.o.

1.2. Ponuda

Ponuda Prokrida j.d.o.o. temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i /ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

2. UGOVOR I ROK TRAJANJA UGOVORA

2.1. Ugovor o savjetovanju i uslugama

Ugovorom o savjetovanju i uslugama ( u daljnjem tekstu: Ugovor) Prokrida j.d.o.o. se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu sa Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ( u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen. Smatra se da je pravni posao sklopljen prilikom sklapanja predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i /ili u vezi s nekretninom ili ostalim pravnim poslovima.

2.2. Rok trajanja Ugovora

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane u samom Ugovoru ne ugovore rok na koji se sklapa Ugovor, tada je Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

3. PRESTANAK UGOVORA O SAVJETOVANJU I USLUGAMA I TROŠKOVI

3.1. Prestanak Ugovora

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovao.

3.2. Troškovi

Nalogodavac je dužan nadoknaditi Prokrida j.d.o.o. učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica djelovanja Prokrida j.d.o.o. prije prestanka Ugovora, dužan je Prokrida j.d.o.o. platiti naknadu u cijelosti.

4. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE, TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

4.1. Isključivo posredovanje

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati niti jednog drugog posrednika/Agenciju. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Prokrida j.d.o.o. pravni posao preko drugog posrednika/Agencije, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku Prokrida j.d.o.o. platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Prilikom sklapanja ugovora o isključivom posredovanju Prokrida j.d.o.o. je dužna posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

4.2. Trajanje ugovora

Ugovora o isključivom posredovanju Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovao.

4.3. Prestanak Ugovora o isključivom posredovanju

U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga navedenog u stavku 4.2. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Prokrida j.d.o.o. učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica djelovanja Prokrida j.d.o.o. prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Prokrida j.d.o.o. platiti Naknadu u cijelosti.

5. OBVEZE PROKRIDA j.d.o.o.

Prokrida j.d.o.o. je obvezna prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati sljedeće radnje:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi sa Nalogodavcem pregovarala radi sklapanja pravnog posla, za onaj koji se posreduje,

2. informirati i upoznati Nalogodavca sa prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine koja je u trenutku sklapanja Ugovora aktualna na tržištu, te odražava realnu cijenu sa stanjem nekretnine Nalogodavca,

3. informirati i upoznati Nalogodavca sa realnim nedostatcima nekretnine,

4. obaviti uvid u dokumente koji dokazuju vlasništvo na predmetnoj nekretnini i iste pribaviti, te upozoriti Nalogodavca na sve moguće rizike i očite nedostatke,

5. obaviti sve potrebne radnje koje predstavljaju oglašavanje nekretnine na način koji to odredi Prokrida j.d.o.o. i predstavljanje nekretnine na tržištu,

6. čuvati osobne podatke Nalogodavca ili osoba koje su u vezi sa nekretninom ili poslom za koji posreduje, te čuvati podatke kao poslovnu tajnu,

7. omogućiti pregled nekretnina,

8. savjetovati i posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

9. redovito obavještavati Nalogodavca o svim okolnostima za angažirani posao,

10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate ,

11. nazočiti kod primopredaje nekretnine koja je predmet sklapanja posla,

12. kod sklapanja posla koji se odnosi na zemljište, Prokrida j.d.o.o. će provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

13. upoznati Nalogodavca sa odredbama ishodovanja energetskog certifikata za nekretninu koja je predmet Ugovora,

14. upoznati Nalogodavca i izršiti uvid u vlasništvo nekretnine prema Obiteljskom zakonu (NN 75/2014),

15. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17).

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Prokrida j.d.o.o. se obvezuje, ukoliko Nalogodavac iskaže interes i bez prava na daljnju naknadu, za Nalogodavca stjecatelja nekretnine izvršiti jednu ili više radnji kako slijedi:

1. u suradnji s pružateljem usluga pravne pomoći izvršiti prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama;

2. kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika usluga.

6. OBVEZE NALOGODAVCA

Sklapanjem Ugovora sa Prokrida j.d.o.o. Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

1. sklopiti Ugovor sa Prokrida j.d.o.o. u pisanom obliku (standardni ugovor ili isključivi),

2. obavijestiti Prokrida j.d.o.o. o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Prokrida j.d.o.o. na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora i dati na uvid dokaze o ispunjenju obveza prema Trećoj strani,

3. pribaviti i dati na uvid sve dokumente i isprave koji su dokaz vlasništva nekretnine, te upoznati sa svim bitnim informacijama i okolnostima vezanim za nekretninu koja je predmet posla (uknjiženi ili neuknjiženi tereti, zabilježbe, hipoteka),

4. dati Prokrida j.d.o.o. na uvid energetski certifikat za nekretninu,

5. upoznati Prokrida j.d.o.o. sa činjenicom predstavlja li predmetna nekretnina bračnu stečevinu Nalogodavca i njegovog bračnog/izvanbračnog druga,

6. osigurati Prokrida j.d.o.o. i trećim osobama koje su zainteresirane za sklapanje posla razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika Prokrida j.d.o.o.,

7. obavijestiti Prokrida j.d.o.o. o svim bitnim podatcima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

8. odmah nakon sklapanja posla, odnosno pri potpisu Predugovora/Ugovora obje ugovorne strane za koji je Prokrida j.d.o.o. savjetovala, isplatiti Prokrida j.d.o.o. Naknadu,

9. nadoknaditi Prokrida j.d.o.o. troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

10. obavezno obaviještavati Prokrida j.d.o.o., pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Prokrida j.d.o.o., a posebno o promjenama povezanim sa vlasništvom nekretnine,

11. prilikom sklapanja Ugovora uplatiti akontaciju za pokretanje ugovorenog posla u iznosu koji je naveden u Ugovoru u slučaju je je akontacija ugovorena, Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Prokrida j.d.o.o. našla, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Prokrida j.d.o.o. odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

7. POSREDNIČKA NAKNADA I UVJETI NAPLATE NAKNADE

7.1. Posrednička naknada

Visina posredničke Naknade određuje se Ugovorom. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Prokrida j.d.o.o navedenih u toč. 5. Općih uvjeta. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 350,00 kn. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obavezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Prokrida j.d.o.o. nadoknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

7.2. Uvjeti naplate posredničke naknade

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i /ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Prokrida j.d.o.o. u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i /ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i /ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Prokrida j.d.o.o. na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Prokrida j.d.o.o. na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Prokrida j.d.o.o. plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim Ugovorom. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kada je sa Trećom osobom, na koju mu je ukazala Prokrida j.d.o.o. i s kojom ga je Prokrida j.d.o.o. dovela u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posrednikovim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja. Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom Prokrida j.d.o.o. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

Smatra se da je Prokrida j.d.o.o. omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:

1. neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine ili

2. organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla ili

3. Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Nakon prestanka Ugovora Prokrida j.d.o.o. ima pravo na naknadu u roku 12 mjeseci i u slučajevima kada Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posrednikovog posla (nakon što mu je Prokrida j.d.o.o. dostavila prihvatljivu ponudu) dužan je Prokrida j.d.o.o. isplatiti iznos ugovorene Naknade. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Prokrida j.d.o.o. Nalogodavca doveo u vezu. Prokrida j.d.o.o. može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove koje je imala prilikom obavljanja pravnog posla zaključenog sa Nalogodavcem i za njegovu svrhu. U slučaju u kojem Prokrida j.d.o.o. ima isključivi ugovor naplaćuje se provizija prema ugovorenom iznosu i navedenom u ugovoru.

8. POSLOVNA SURADNJA SA DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA

Prokrida j.d.o.o. surađuje sa drugim pravnim osobama vezanim uz savjetovanje/posredovanje nekretninama koje poštuju temeljna etička načela – kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih pravnih osoba na bilo koji drugi način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih pravnih osoba s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih. Međusobna suradnja pravnih osoba temelji se na Kodeksu etike poslovanja.

9. UGOVORNA KAZNA

Ugovorne strane utvrđuju pravo Prokrida j.d.o.o. na ugovornu kaznu u visini od 5% (pet posto) od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio djelovanjem Prokrida j.d.o.o. i s kojom je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i /ili zaobilazeći pri tome Prokrida j.d.o.o., sklopio pravni posao kupoprodaje, a Prokrida j.d.o.o. nije platio ugovorenu naknadu.

10. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Prokrida j.d.o.o. proizašle iz Ugovora o savjetovanju i uslugama koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja, niti Ugovorom o savjetovanju i uslugama i za sve što izričito nije utvrđeno primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi. 

, published, ?, ?, 2, 2021-07-26 10:43:40, 2021-07-26 10:43:40)) {"userId":2,"exception":"[object] (Illuminate\\Database\\QueryException(code: HY000): SQLSTATE[HY000]: General error: 1835 Malformed communication packet. (SQL: insert into `posts` (`name`, `description`, `is_featured`, `content`, `status`, `format_type`, `image`, `author_id`, `updated_at`, `created_at`) values (Opći uvjeti poslovanja, ?, 0,

Opći uvjeti poslovanja Prokrida j.d.o.o.

1. PODRUČJE PRIMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I PONUDA

1.1. Područje primjene

Prokrida j.d.o.o. iz Zaprešića, Jure Petrekovića 23, posluje po sljedećim Općim uvjetima poslovanja kojima se uređuje poslovni odnos između Prokrida j.d.o.o. za savjetovanje i usluge ( u daljnjem tekstu: Prokrida j.d.o.o. ) i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o savjetovanju i uslugama pri kupoprodaji nekretnina/najmu/zakupu/zamjeni (u daljnjem tekstu: Ugovor) Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa odredbama i uvjetima poslovanja Prokrida j.d.o.o.

1.2. Ponuda

Ponuda Prokrida j.d.o.o. temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i /ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

2. UGOVOR I ROK TRAJANJA UGOVORA

2.1. Ugovor o savjetovanju i uslugama

Ugovorom o savjetovanju i uslugama ( u daljnjem tekstu: Ugovor) Prokrida j.d.o.o. se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu sa Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ( u daljnjem tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen. Smatra se da je pravni posao sklopljen prilikom sklapanja predugovora kojim su se ugovorne strane obvezale sklopiti glavni ugovor o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini i /ili u vezi s nekretninom ili ostalim pravnim poslovima.

2.2. Rok trajanja Ugovora

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane u samom Ugovoru ne ugovore rok na koji se sklapa Ugovor, tada je Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

3. PRESTANAK UGOVORA O SAVJETOVANJU I USLUGAMA I TROŠKOVI

3.1. Prestanak Ugovora

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovao.

3.2. Troškovi

Nalogodavac je dužan nadoknaditi Prokrida j.d.o.o. učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica djelovanja Prokrida j.d.o.o. prije prestanka Ugovora, dužan je Prokrida j.d.o.o. platiti naknadu u cijelosti.

4. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE, TRAJANJE UGOVORA I PRESTANAK UGOVORA

4.1. Isključivo posredovanje

Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati niti jednog drugog posrednika/Agenciju. Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Prokrida j.d.o.o. pravni posao preko drugog posrednika/Agencije, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku Prokrida j.d.o.o. platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Prilikom sklapanja ugovora o isključivom posredovanju Prokrida j.d.o.o. je dužna posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne klauzule iz prethodnog stavka.

4.2. Trajanje ugovora

Ugovora o isključivom posredovanju Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovao.

4.3. Prestanak Ugovora o isključivom posredovanju

U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga navedenog u stavku 4.2. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Prokrida j.d.o.o. učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica djelovanja Prokrida j.d.o.o. prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Prokrida j.d.o.o. platiti Naknadu u cijelosti.

5. OBVEZE PROKRIDA j.d.o.o.

Prokrida j.d.o.o. je obvezna prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati sljedeće radnje:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu koja bi sa Nalogodavcem pregovarala radi sklapanja pravnog posla, za onaj koji se posreduje,

2. informirati i upoznati Nalogodavca sa prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine koja je u trenutku sklapanja Ugovora aktualna na tržištu, te odražava realnu cijenu sa stanjem nekretnine Nalogodavca,

3. informirati i upoznati Nalogodavca sa realnim nedostatcima nekretnine,

4. obaviti uvid u dokumente koji dokazuju vlasništvo na predmetnoj nekretnini i iste pribaviti, te upozoriti Nalogodavca na sve moguće rizike i očite nedostatke,

5. obaviti sve potrebne radnje koje predstavljaju oglašavanje nekretnine na način koji to odredi Prokrida j.d.o.o. i predstavljanje nekretnine na tržištu,

6. čuvati osobne podatke Nalogodavca ili osoba koje su u vezi sa nekretninom ili poslom za koji posreduje, te čuvati podatke kao poslovnu tajnu,

7. omogućiti pregled nekretnina,

8. savjetovati i posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

9. redovito obavještavati Nalogodavca o svim okolnostima za angažirani posao,

10. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate ,

11. nazočiti kod primopredaje nekretnine koja je predmet sklapanja posla,

12. kod sklapanja posla koji se odnosi na zemljište, Prokrida j.d.o.o. će provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

13. upoznati Nalogodavca sa odredbama ishodovanja energetskog certifikata za nekretninu koja je predmet Ugovora,

14. upoznati Nalogodavca i izršiti uvid u vlasništvo nekretnine prema Obiteljskom zakonu (NN 75/2014),

15. upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17).

Nakon sklopljenog ugovora o kupoprodaji, Prokrida j.d.o.o. se obvezuje, ukoliko Nalogodavac iskaže interes i bez prava na daljnju naknadu, za Nalogodavca stjecatelja nekretnine izvršiti jednu ili više radnji kako slijedi:

1. u suradnji s pružateljem usluga pravne pomoći izvršiti prijenos vlasništva u zemljišnim knjigama;

2. kod trgovačkih društava pružatelja komunalnih usluga izvršiti registraciju Nalogodavca kao novog korisnika usluga.

6. OBVEZE NALOGODAVCA

Sklapanjem Ugovora sa Prokrida j.d.o.o. Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

1. sklopiti Ugovor sa Prokrida j.d.o.o. u pisanom obliku (standardni ugovor ili isključivi),

2. obavijestiti Prokrida j.d.o.o. o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Prokrida j.d.o.o. na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora i dati na uvid dokaze o ispunjenju obveza prema Trećoj strani,

3. pribaviti i dati na uvid sve dokumente i isprave koji su dokaz vlasništva nekretnine, te upoznati sa svim bitnim informacijama i okolnostima vezanim za nekretninu koja je predmet posla (uknjiženi ili neuknjiženi tereti, zabilježbe, hipoteka),

4. dati Prokrida j.d.o.o. na uvid energetski certifikat za nekretninu,

5. upoznati Prokrida j.d.o.o. sa činjenicom predstavlja li predmetna nekretnina bračnu stečevinu Nalogodavca i njegovog bračnog/izvanbračnog druga,

6. osigurati Prokrida j.d.o.o. i trećim osobama koje su zainteresirane za sklapanje posla razgledavanje nekretnine uz prisutnost djelatnika Prokrida j.d.o.o.,

7. obavijestiti Prokrida j.d.o.o. o svim bitnim podatcima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

8. odmah nakon sklapanja posla, odnosno pri potpisu Predugovora/Ugovora obje ugovorne strane za koji je Prokrida j.d.o.o. savjetovala, isplatiti Prokrida j.d.o.o. Naknadu,

9. nadoknaditi Prokrida j.d.o.o. troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,

10. obavezno obaviještavati Prokrida j.d.o.o., pisanim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio Prokrida j.d.o.o., a posebno o promjenama povezanim sa vlasništvom nekretnine,

11. prilikom sklapanja Ugovora uplatiti akontaciju za pokretanje ugovorenog posla u iznosu koji je naveden u Ugovoru u slučaju je je akontacija ugovorena, Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Prokrida j.d.o.o. našla, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Prokrida j.d.o.o. odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene Naknade. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

7. POSREDNIČKA NAKNADA I UVJETI NAPLATE NAKNADE

7.1. Posrednička naknada

Visina posredničke Naknade određuje se Ugovorom. Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Prokrida j.d.o.o navedenih u toč. 5. Općih uvjeta. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 350,00 kn. U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. 5. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca isti je obavezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Prokrida j.d.o.o. nadoknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

7.2. Uvjeti naplate posredničke naknade

U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja i kojim je predugovorom ugovorena isplata kapare i /ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Prokrida j.d.o.o. u dva jednaka dijela, od kojih prvi dospijeva na dan isplate kapare i /ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene, a drugi na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, ali kojim nije ugovorena isplata kapare i /ili dijela ugovorene kupoprodajne cijene prije sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Prokrida j.d.o.o. na dan sklapanja glavnog ugovora, odnosno na dan isteka roka određenog predugovorom za sklapanje glavnog ugovora. U slučaju da sklopljeni pravni posao uključuje isključivo sklapanje glavnog ugovora u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, Nalogodavac se obvezuje naknadu za posredovanje isplatiti Prokrida j.d.o.o. na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji. Odustanak Nalogodavca ili Treće osobe s kojom je Nalogodavac sklopio predugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, kao niti odustanak Nalogodavca ili osobe s kojom je Nalogodavac sklopio ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja od ispunjenja sklopljenog ugovora ne utječu na obvezu Nalogodavca da Prokrida j.d.o.o. plati naknadu za posredovanje u visini i na način utvrđen ovim člankom i sklopljenim Ugovorom. Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kada je sa Trećom osobom, na koju mu je ukazala Prokrida j.d.o.o. i s kojom ga je Prokrida j.d.o.o. dovela u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posrednikovim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja. Za slučaj zaključenja pravnog posla različitog od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja, Nalogodavac je dužan platiti Naknadu u skladu sa cjenikom Prokrida j.d.o.o. koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja.

Smatra se da je Prokrida j.d.o.o. omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:

1. neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine ili

2. organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla ili

3. Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine. Nakon prestanka Ugovora Prokrida j.d.o.o. ima pravo na naknadu u roku 12 mjeseci i u slučajevima kada Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posrednikovog posla (nakon što mu je Prokrida j.d.o.o. dostavila prihvatljivu ponudu) dužan je Prokrida j.d.o.o. isplatiti iznos ugovorene Naknade. Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Prokrida j.d.o.o. Nalogodavca doveo u vezu. Prokrida j.d.o.o. može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove koje je imala prilikom obavljanja pravnog posla zaključenog sa Nalogodavcem i za njegovu svrhu. U slučaju u kojem Prokrida j.d.o.o. ima isključivi ugovor naplaćuje se provizija prema ugovorenom iznosu i navedenom u ugovoru.

8. POSLOVNA SURADNJA SA DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA

Prokrida j.d.o.o. surađuje sa drugim pravnim osobama vezanim uz savjetovanje/posredovanje nekretninama koje poštuju temeljna etička načela – kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih pravnih osoba na bilo koji drugi način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih pravnih osoba s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih. Međusobna suradnja pravnih osoba temelji se na Kodeksu etike poslovanja.

9. UGOVORNA KAZNA

Ugovorne strane utvrđuju pravo Prokrida j.d.o.o. na ugovornu kaznu u visini od 5% (pet posto) od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio djelovanjem Prokrida j.d.o.o. i s kojom je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i /ili zaobilazeći pri tome Prokrida j.d.o.o., sklopio pravni posao kupoprodaje, a Prokrida j.d.o.o. nije platio ugovorenu naknadu.

10. OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose između Nalogodavca i Prokrida j.d.o.o. proizašle iz Ugovora o savjetovanju i uslugama koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja, niti Ugovorom o savjetovanju i uslugama i za sve što izričito nije utvrđeno primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi. 

 
 

 

 Podijelite ovaj post:

Povezane objave:
Cjenik i tarife

Cjenik i tarife

Cjenik i tarife

Subvencioniranje stambenih kredita

APN, subvencije, krediti za mlade